งานวิจัย & วิทยานิพนธ์ :


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การศึกษา วัฒนธรรมและชุมชน

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

การศึกษา วัฒนธรรมและชุมชน

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

สุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์

หมวดหมู่