ประชาสัมพันธ์


นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภายในงาน NCIT & InCIT 2018 ที่ผ่านมา

สำนักไอที ส่งมอบซอฟแวร์ แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20 กันยายน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อทดสอบระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศครั้งสุดท้ายและดำเนินการส่งมอบ ซึ่งระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย 4 ระบบดังนี้

1. ระบบ Smart Card Reader สำหรับ โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการสปา

2. ระบบ Smart Card Reader สำหรับ โปรแกรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค)

3. ระบบจัดเก็บพิกัดสถานพยาบาลและคลินิก

4. ระบบจัดเก็บพิกัดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี ได้นำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานของระบบทั้งสี่ ต่อคณะกรรมการจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมต้อนรับ 

หลังเสร็จสิ้นการทดสอบระบบ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการส่งมอบ เล่มรายงานการศึกษา และ ซอฟแวร์สำหรับติดตั้งระบบ แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Internet of Things ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Introduction to Internet of Things” ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม VDO Conference ที่เชื่อมต่อไปยังเขตและภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันทั่วประเทศ หัวข้อบรรยายนั้นประกอบด้วย Introduction to IoTs with NodeMCU, Getting started IoTs with NodeMCU, IoTs sensor with NodeMCU, Connect the Internet with NodeMCU, Let’s do Smart Farm with NodeMCU, Bluetooth and Mobile Application with NodeMCU, Connect to firebase the Real-time database with NodeMCU โดยการอบรมนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิบัติการ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 (Organization and Digital Transformation 4.0) ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล อ.ธีรญา คำวัง และ อ.ภัทรียา สิงห์พันธ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน Basic IT Knowledge ในหัวข้อ “องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 (Organization and Digital Transformation 4.0)” ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม VDO Conference ที่เชื่อมต่อไปยังเขตและภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันทั่วประเทศ หัวข้อบรรยายนั้นประกอบด้วย เทคโนโลยีกับการเรียนรู้สำหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 การออกแบบเชิงดิจิตอลกับการประยุกต์ใช้ในองค์กร รู้เท่าทันไอทีและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ไอทีกับออฟฟิสแบบ Paperless และการใช้ไอทีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในองค์กร โดยการอบรมนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิบัติการ เล่นเกมส์ และบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตลอดการอบรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติ"

สำนักวิชาฯ ได้จัดโครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติ" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย (S7B-335) วิทยากรโดย ดร.ญาณินี ทรงขจร Co-Founder&CEO of North Co.,Ltd. (International Business)

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค โครงการ 24 Hours of Innovation Thailand

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ 24 Hours of Innovation Thailand รอบภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาได้คว้ารางวัลชมเชย ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ โดยการนำทีม ของ อ.รัชชานนท์ นอบนพ มีรายชื่อนักศึกษา ดังต่อไปนี้     1.นางสาวพัชรกมล บัวทอง      2.นางสาวสุรีย์พร มูลการณ์      3.นายสุภัค สุขสวัสดิ์       4.นายนิธิศ เซ็นน้อย       5.นางสาวจารวี นุ้ยสาย       6.นางสาวสิรินดา ฮาวคำฟู       7.นายธีรพงษ์ ชัยยารังกิจรัตน์       8.นางสาวสุกฤตา กายสิทธิ์        9.นางสาวกฤตพร ไชยเจริญ        10.นายปิยะพงษ์ อุโคตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ IoT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ IoT ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในงานนี้มี รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล Head of Regional Operation-North หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากงานวิจัย สู่การพัฒนาโมเดลทางด้านธุรกิจ” (From Research lab to business model development)

สำนักวิชาฯ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากงานวิจัย สู่การพัฒนาโมเดลทางด้านธุรกิจ” (From Research lab to business model development) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ IOS ด้วยชุดพัฒนา XCODE”

สำนักวิชาฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ IOS ด้วยชุดพัฒนา XCODE” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ S7B-335 วิทยากรโดย คณวีระศักดิ์ นุ่นปาน Business Solution Consultant Epsilon Solution & Consultant

บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการจัดเตรียมความพร้อมและกรณีศึกษาจริงเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

สำนักวิชาฯ ได้จัดโครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการจัดเตรียมความพร้อมและกรณีศึกษาจริงเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ให้กับคณาจารย์สำนักวิชาฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสำนักวิชา 3 ห้อง 302 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา ป.โท IT ม.แม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัล Best Conference Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 23-27 กรกฏาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้   Miss. AIREEN BALINAS TABACOLDE  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถคว้ารางวัล Best Conference Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมความรู้  (1st IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2018: ICKII2018) จากบทความวิจัยเรื่อง Transient Detection Modeling as Imbalance Data Classification โดยเป็นบทความวิจัยที่นำเสนอ เกี่ยวกับ การพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถระบุปรากฎการณ์บนท้องฟ้าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์ GOTO (Gravitational-wave Optical Transient Observer) ซึ่งเป็นผลงานของ Miss Aireen Balinas Tabacolde  โดยมี รศ.น.ท.ดร. ทศพล บุญเกิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย Newton Fund 2017-19 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย UK STFC และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปี การศึกษา 2561 ระบบโควตาพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RlWtGbT-lkI60Ut_1-ttkhlym1cztk7N/view?usp=sharing

กิจกรรม How to Learn 2018 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม How to Learn 2018 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1-301

โครงการประกวด Mobile Application Challenge for Chiang Rai 4.0

สำนักวิชาเทคดนดลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวจินตปาตี นามีผล ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายชลธี ศรีวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

และนายตะวันออก ศิลป์ประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

โครงการประกวด Mobile Application Challenge for Chiang Rai 4.0 โดยมหาวิทยาลับแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับบริษัทซัมมิทคอมพิวเตอร์จำกัด

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในงานนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัดเป็นผู้ลงนาม

นักศึกษาสำนักวิชาไอที คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการ AUCC 2018

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาไอที ได้นำผลงาน senior project เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2018) ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับเอเซีย
โดยในปีนี้ มีนักศึกษาสำนักวิชาไอทีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้


รางวัล Very Good Paper award
ผลงานเรื่อง Network Clustering of miRNA-Protein motif with drug discovery for breast cancer
ได้แก่
1.นางสาวณัฐพร เกษมเทวินทร์
2.นางสาวนารีรัตน์ เขียวหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัล Good Paper award
ผลงานเรื่อง deliverze
ได้แก่
1.นายอัคราธร เอี่ยมศรี
2.นางสาวบุณยานุช สุวรรณสิทธิ์
3.นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมออเจ้า
2. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ทีมButterfly
3. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมINSOMNIA
4. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมThree D 
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทีมกล้วยหอมจอมซน
6. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDarkside Again
7. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมเสี่ยงทายแอนิเมชัน
8. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมขนมเปี๊ยะ
9. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีมgo go 
10. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทีมแม่ใจวิทยาคม

ทีมสำรอง
1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมThe storywriters
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีม65 (sixty-five)
3. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDream Team

ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันโครงการฯออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/86HAhTJxC5oQ5SBV2

***หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ทีมสำรองตามลำดับไป***

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่
https://goo.gl/uBAz2E

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดทั้งร่วมกันพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษาและการสร้างเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน

นักศึกษาสาขา MTA สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในโอกาสที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออม ผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ออมเพื่อ...” ในชื่อทีม “ใครสน” ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีรายชื่อนักศึกษาในทีม ดังนี้ 1.นายวรพันธ์ สนธิ 2.นายวีรทัศน์ ภัครนิธินันต์ 3.นายธนทรัพย์ โสภาลดาวัลย์ โดยมีอาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร เป็นตัวแทนอาจารย์นำนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมดังกล่าว ณ กองทุนการออมแห่งชาติ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารอบ Semi - Final ในการแข่งขัน G-CON 2018

อีกหนึ่งความภูมิใจ...

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "ทีม LANNARGO" นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย (Semi-Final) เนื่องในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018 (GEO-INFORMATIC APPLICATION CONTEST) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อนักศึกษาในทีมดังนี้ 1. นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงใหญ่ 2. นายองอาจ จันทร์แก้วงาม 3. นางสาวชุติมา ภุมราเศวต โดยมีอาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต และ อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารสำนักวิชา 3 โซน A มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง รักษาการแทนคณบดีีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมพิธี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีส่งมอบผลงานให้แก่ กรมสนับสนุนบริการสนับสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีส่งมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทั้งสองฝ่าย ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับ มฟล. กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 รวมเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี ที่ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำความร่วมมือกัน โดยครั้งล่าสุดในปีที่ผ่านมา ได้มีพิธีส่งมอบผลงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนทั้งหมด 2 ระบบงาน จากนักศึกษาจำนวน 5 คน โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบงาน จากนักศึกษา จำนวน 8 คน เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงได้มีการส่งมอบระบบฯ ให้แก่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวันดังกล่าวที่ผ่านมา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายปัตถวี ศรีสันงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยเข้ารับรางวัลฯในวันนี้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

First Stop Over Program Green Freight & Climate-Friendly Traffic Management: Experiences from Germany, Thailand, Vietnam, and Malaysia Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

Oct 9, 2017: (Kommokluang Room, the 5th Floor E-Park Building)

Time

Activity

8.00-8.30

Registration

8.30-9.00

Opening Speech by: Acting Dean of School of Information Technology Mae Fah Luang University

Group Photo

9.00-9.20

Measuring Efficiency in Smart Logistics Environments

Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk

AGKN-Asian-German Knowledge Network for Transport and Logistics e.V.

9.20-9.40

Green Freight and Logistics in the Mekong Region

Mr. Friedel Sehlleier

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

9.40-10.00

Aspects of Green Freight Transportation and Vehicle Routing Problems
Prof. Dr. Dirk Sackmann

Merseburg University of Applied Sciences, Germany

10.00-10.20

Green Port Management – Landside Traffic Challenges and Perspectives

Prof. Dr. Carlos Jahn

Hamburg University of Technology, Germany

10.20-10.40

Coffee Break

10.40-11.00

ICT Infrastructure Promoting Green Transportation and Logistics in Thailand

AVM. Thanapant Raicharoen

Office of the National Broadcasting and Telecommunication, Thailand

11.00-11.20

Green Transportation Mobility Solutions and Digital Transformation

Prof. Dr. Martin Kreeb

Hochschule Fresenius University of Applied Sciences, Germany

 

 

11.20-11.40

Vehicle-Type Recognition Using Heat Pattern for Toll-Way in Green Transportation

Prof. Dr. Kosin Chamnongthai

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

11.40-12.00

Technology Overview for Green Logistics in ASEAN

Assoc. Prof. Dr. Somsak Choomchuay

Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.20

Green Logistics and Supply Chain

Dr. Dawei Zhang

Qinzhou University, South China

13.20-13.40

Supply Chain Finance and Green Corporate Policy

Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis

University of Bremen, Germany

13.40-14.00

Management of Logistic Suppliers – Supplier Performances for Green Logistic Concepts

Prof. Dr. Andreas Jattke

Technische Hochschule Ingolstadt, Germany

14.00-14.20

Sustainable Logistics along Chiangrai (Thailand) and Jinghong (P.R.China)

Dr. Boonsub Panichakarn

Naresuan University, Thailand

14.20-14.40

Green Logistics on the Lancang-Mekong River between China and Thailand

Dr. Phoommhiphat Mingmalairaks

Business Excellence and Logistics Research Centre, Thailand

14.40-16.00

Coffee Break

Collaboration wanted Pin-Board by Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk

Closing the Conference

 

 >>>Download detail and program<<<

 

 >>>Download Photos<<<

 

>>>Register Now<<<

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า) เชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า) เชียงราย  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League จัดขึ้นที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่ง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 
การแข่งขัน ในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วม จำนวนทั้งหมด 34 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มฟล. จิตอาสา ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม(ดงมะดะ)

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ เพื่อดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม(ดงมะดะ) เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานจริงและเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม How to learn

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม How to learn ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2  

                   ตามที่  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th/info2017 โดยดำเนินการตามกำหนดการให้ครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้

การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

3. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

เอกสารเพิ่มเติม 

เอกสารประกาศ >>>คลิกที่นี่<<<<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>>คลิกที่นี่<<<<

ำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >>>คลิกที่นี่<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

 

 
ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่
2

 

                         ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การสื่อสารและสารสนเทศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุแนบท้ายประกาศนี้

                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารเพิ่มเติม 

เอกสารประกาศ >>>คลิกที่นี่<<<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก >>>คลิกที่นี่<<<<

นักศึกษา Com-Sci เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันนักพัฒนานวัตกรรม Web Application with Gistda Portal 2017 ด้านภูมิสารสนเทศ

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันนักพัฒนานวัตกรรม Web Application ด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือเข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สมาชิกทีมพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นายธวัชชัย เหมวิบูลย์, นางสาวสิริยากร ไทยกรณ์ และนายประกายเพชร ยุวบุตร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 มีรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgamFYTmxZdmgtS2M/view?usp=sharing

สามารถดูรายละเอียดแบบตอบรับสัมภาษณ์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgdWJkTmUydzVHLTg/view?usp=sharing

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประกวดนวัตกรรมด้าน Hardware, Software and Digital Media

รายละเอียดการสมัคร

รับสมัครไม่จำกัดจำนวน (ส่ง Proposal => กรรมการคัดเหลือ 15 ทีม)

 

สมาชิกประกอบด้วย

- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 คน รวมกลุ่มเพื่อสรรหาสมาชิกจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้

- นักเรียนมัธยมศึกษา 5 คน

- ครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ท่าน (หากเป็นไปได้ควรเป็นครูแนะแนว)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 4,000 บาท

 

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ                            10,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1                        6,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2                       3,000 บาท

- รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ          1,000 บาท

Clip Award

- ชนะเลิศ                      5,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1          3,000 บาท

รางวัลพิเศษ

- ยอด view สูงสุด            2,500 บาท

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

- ส่งใบสมัครและข้อเสนอ (Proposal)          4-25 พ.ค. 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ                26 พ.ค. 2560

- ประกาศผล นำเสนอผลงานและตัดสิน           7 ก.ค. 2560

 

กรอกใบสมัครได้ที่

http://bit.ly/2pvgRyP

 

สอบการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel : +66(0) 5391 6741-2, Fax: +66(0) 5391 6743 Email: itschool@mfu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะสำหรับจัดการขยะอันตราย D-toc ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การสนับสนุนโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง อ.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ จาก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ จาก สำนักวิทยาศาสตร์ และ  อ.นิติศักดิ์ เจริญรูป  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะสำหรับจัดการขยะอันตราย D-toc (ย่อมาจาก Data support system for the management of toxic waste from communities in Chang Rai Province) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การสนับสนุนโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) ระบบ D-ToC ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของ อบจ.เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดการขยะอันตรายใน 4 ขั้นตอนคือ คัดแยก กักเก็บ ขนส่ง และกำจัด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 143 แห่งในจังหวัดเชียงรายในการคัดแยกขยะอันตรายและบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้ระบบสามารถประมวลผล และบริหารจัดการการกำจัดขยะพิษได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้จังหวัดเชียงรายสามารถประสานงานกับบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตขนส่งและกำจัดของเสียอันตราย โดยกำหนดให้มีการรวบรวมขยะอันตรายจากทั่วจังหวัดเชียงรายที่ได้รายงานผ่านระบบ D-ToC เป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ข้อมูลขยะอันตรายที่ผ่านการประมวลผลแล้วยังช่วยในการคาดการณ์ และวิเคราะห์แนวโน้มขยะในอนาคต เพื่อให้ อบจ.เชียงราย สามารถวางแผน เตรียมพร้อม และปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

กิจกรรมสัมนาโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2560 MMAC 2017

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมสัมมนา "Academy Contest Camp 2017" วันที่ 24-26 เมษายน 2560  เพื่อให้ความรู้ทางด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวร่วมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ ในหัวข้อ "การสอนและการวิจัยให้สำเร็จแบบควบคู่"

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายทุนวิจัยภายนอกมาบรรยายให้กับคณาจารย์ ในหัวข้อ "การสอนและการวิจัยให้สำเร็จแบบควบคู่" โดยทีมวิทยากรดังนี้

1.ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

2. รศ.ดร. สมศักดิ์ ชุ่มช่วย

3. ดร.สถาวร พรหมวงศ์

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัล Excellent Award

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัล Excellent Award

ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (AUCC2017)

*****************************************

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอแบบ Oral Presentation ในที่ประชุมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค ครั้งที่ 5 “The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : (AUCC2017)” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 ผลงาน นักศึกษาที่เดินทางนำเสนอ จำนวน 16 คน โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

           รางวัล Excellent Award ซึ่งเป็นการนำเสนอ Track : International จำนวน 2 ทีม ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่

 • ชื่อผลงาน “An IoT-Based Smart walker for Pakkinson's Disease Patients”
 1. 5631502002 นางสาวกุลธิดา หอมนาน
 2. 5631502014 นายพัชรพล อยู่เย็น
 • ชื่อผลงาน” Insole Plantar Device in the Gait Analysis by Measuring Foot Pressures”
 1. 5631502020 นางสาว วรรณวรางค์ สำรวมรัมย์
 2. 5631502007 นางสาว ณัฐฏธิดา ธรรมขันคำ
 3. 5631502024 นางสาว สุชาดา แซ่จาง

รางวัล Very Good Award of Software Engineering จำนวน 1 ทีม ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่

 • ชื่อผลงาน “Inventory Management System”
 1. 5631305092 Mr. Sai Kham Kham
 2. 5631305005 นาย กฤษณะ พูลเพียร
 3. 5631305019นาย ฐิติพงศ์ ต๊ะวิโล

รางวัล Good Award of Information Technology จำนวน 1 ทีม ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

 • ชื่อผลงาน “MFU FOOD AROUND: Web application for searching the most favorite restaurant in case study of Mae Fah Luang University”
 1. 5631301036 นายธนากร การุญ

นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาฯ และอาจารย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. อาจารย์ ดร. นิลุบล            คุรุบรรเจิดจิต    ผู้ช่วยคณบดี
 2. อาจารย์ ดร. สุนทรินทร์       นุภาพ              อาจารย์
 3. อาจารย์ ดร. สุจิตรา            อาวัชนานุกุล     อาจารย์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "Computational Intelligence for Smart Solution and Workshop : How to Propose Successful EU Research Proposal"

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "Computational Intelligence for Smart Solution and Workshop : How to Propose Successful EU Research Proposal" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ณ อาคารสำนักวิชา 3 ห้อง 302 โดยมี Prof.Keshav Dahal เป็นวิทยากรในการนี้

ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือกโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2560 MMAC 2017 (Mae Fah Luang University Multimedia and Animation Contest 2017)

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี2560 MMAC 2017 (Mae Fah Luang University Multimedia and Animation Contest 2017)  ภายใต้หัวข้อ “คนดี คนเก่ง ของ กฟผ.” และได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น   

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ได้ส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “คนดี คนเก่ง ของ กฟผ.” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเข้าร่วมนำเสนอผลงงานในรอบตัดสินการประกวดแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 10 ทีม ดังนี้

 

1.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) จังหวัดลำปาง          ชื่อทีม รักโลก

2.โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                                 ชื่อทีม Avenger-PC                                   

3.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย           ชื่อทีม อะไรนะ           

4.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย           ชื่อทีม Darkside Return

5.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม P2F     

6.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม HappyTime

7.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม SMART MR

8.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม Holidays

9.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย                ชื่อทีม WANNA

10.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย              ชื่อทีม Mungmink anymotion

 

ในการนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและโปรดพิจารณาอนุญาตให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การประกวดแข่งขันฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/FXodBIL2s0qAW9UM2

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ประกาศ

คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2017

คณาอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการรระดับนานาชาติ The International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017) ณ โรงแรม The Empress อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในหัวข้อ "Enhancing Assistive technology by the modification of the Thai word prediction application to improve the usability of students with learning disabilities" 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

…………………………………………….

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ดูรายละเอียดและกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ไม่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2560

                   3. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

                             มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

3.3 ค่าธรรมเนียม...

3.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

                   4. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 27 เมษายน-9 พฤษภาคม 2560

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

4.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

4.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

4.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

4.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

4.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

                  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

                   5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

5.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

5.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

5.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

6. อัตรา...

                    6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

4

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

5

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

6

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

 

                    หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

                    7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            หมายเลขโทรศัพท์ 053-916745

                     E-mail: itschool@mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักวิชาฯ >>>คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์>>>คลิกที่นี่

                 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………….

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ดูรายละเอียดและกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ไม่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2560

                   3. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

                            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03)เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนนหรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

3.3 ค่าธรรมเนียม...

 

 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

                   4. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 27 เมษายน-9 พฤษภาคม2560

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน2560

4.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

4.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน2560

4.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

4.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

4.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

                  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

                   5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

5.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

5.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

5.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

6. อัตรา...

                    6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

4

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

5

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

6

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

 

                    หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

                   7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            หมายเลขโทรศัพท์ 053-916745

            E-mail: itschool@mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักวิชาฯ >>>คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์>>>คลิกที่นี่

                 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้นรับมอบทุนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 4 เดือน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคณิษฐ์ชญา นันทพัฒน์สรัญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ "AniAge" เพื่อรับมอบทุนเดินทางไปต่างประเทศ ยังประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 เดือน 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………….

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ดูรายละเอียดและกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ไม่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2560

                   3. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

                             มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์                    ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

3.3 ค่าธรรมเนียม...

3.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

                   4. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 27 เมษายน-9 พฤษภาคม 2560

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

4.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

4.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

4.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

4.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

4.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

                  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

                   5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

5.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

5.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

5.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

6. อัตรา...

                    6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

 

                    หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

                    7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            หมายเลขโทรศัพท์ 053-916741

            E-mail: itschool@mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักวิชาฯ >>>คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์>>>คลิกที่นี่

 

ส่งมอบระบบตรวจสอบการวิ่งของรถไฟฟ้าด้วย GPS

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ดร. ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง หัวหน้าโครงการ และ ผศ.นอ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร่วมวิจัย ได้ทำการส่งมอบ ระบบตรวจสอบการวิ่งของรถไฟฟ้าด้วย GPS ให้กับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการวิจัย และ พัฒนาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560:

โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตามที่  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.1 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

1.2 สั่งพิมพ์เอกสารจำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.2.1 ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.2.2 ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.2.3 ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อใช้ในการนำส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ได้แก่

1.3.1 ชื่อ – นามสกุล

1.3.2 รหัสประจำตัวผู้สมัคร

1.3.3 เลขประจำตัวประชาชน

1.3.4 สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

1.4 นำแบบฟอร์ม...

1.4 นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560  ที่

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

- ธนาคารกรุงไทย   หรือ

- ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

1.5 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง

1.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้น นำส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

2. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood

3. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ต้องแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th)

4. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

4.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

5. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

5.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

5.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

5.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

5.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

5.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

5.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

7.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7.4 ผู้ที่...

7.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

7.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

7.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

7.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้       

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ 053-916-741

E-mail: itschool@mfu.ac.th

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <คลิกที่นี่>

เอกสารรายละเอียดประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <คลิกที่นี่>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสำนักวิชา E3Aห้อง 302 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุแนบท้ายประกาศนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก <คลิกที่นี่>

นักศึกษาตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการ Digital Startup

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อ.ทิว หงษ์ทอง ร่วมกับ MFii พาผู้ประกอบการและนักศึกษาตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม Paidzi, Start Healthy, Pledges เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand digi challenge & Angel in the city 2016 โดย SIPA ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent มีรายละเอียดดังนี้

 

1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

5

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

    2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 5 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง        

    2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

    2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    2.5 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.5.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

    2.5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.5.3 เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หรือ มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

    2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.6.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

    2.6.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25และ

    2.6.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

    2.6.4 เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ 

    2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ *หลักสูตรความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม* ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.7.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

    2.7.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25และ

    2.7.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.6 เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดขึ้นไป      

    2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.8.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าทุกแผนการศึกษา

    2.8.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.8.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านมัลติมีเดีย หรือ มีแฟ้มสะสมงานด้านมัลติมีเดีย      

    2.9 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.9.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

    2.9.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.6 ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน หรือมีความสามารถพิเศษด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ,  วิทยาศาสตร์,Computer, Networks, Microcontroller          

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

     3.1 การเลือกสาขาวิชา

           ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ 1 สาขาวิชา

     3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

  3.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

  3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  3.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ

  3.2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     (1) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้ นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ฉบับจริงเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ

     (2) กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่โรงเรียนออกให้ ณ ปัจจุบัน (ในช่วงเวลาการรับสมัครเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

     (3) กรณีสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

  3.2.5 สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.5.3, 2.6.4, 2.7.6, 2.8.3, 2.9.6)

  3.2.6 แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์

    3.3 กำหนดการรับสมัคร

            ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

    3.4 ขั้นตอนการสมัคร

  3.4.1 สมัครออนไลน์ โดย คลิกที่นี่

  3.4.2  ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

  3.4.3 สั่งพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 ฉบับได้แก่

(1) ใบสมัคร

(2) ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

(3) ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

  3.4.4 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มกราคม - วันศุกร์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2560 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินฯ ไปชำระเงินที่

                     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

                     - ธนาคารกรุงไทย หรือ

                     - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)

                       เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง)            

  3.4.5 การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารการสมัคร ดังนี้

                  (1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ

                  (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                  (3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) (รับรองสำเนาถูกต้อง)                            

                  (4) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (รายละเอียดตามข้อ 3.2.4)

                  (5) สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.5.3, 2.6.4, 2.7.6, 2.8.3, 2.9.6)

                  (6) แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์

                  (7) สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารหรือไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  3.4.6  จัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 3.4.5 โดยสามารถจัดส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

       - ช่องทางที่ 1  ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้นนำส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ถือเอาวัน ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

       - ช่องทางที่ 2  ส่งทาง E-mail : itschool@mfu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)

       - ช่องทางที่ 3  ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-5391-6743 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)

 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

           พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา, ความสามารถพิเศษ และผลการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745

 

6. การสอบคัดเลือก

     6.1 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype/Facebook) ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ

     6.2 สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

           ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์การเข้าสอบสัมภาษณ์โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และส่งมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

        วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์  http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745

 

8. การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

      ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดย

     8.1 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

           (1) ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

           (2) ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

           (3) ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน

     8.2 นำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2 - 13มีนาคม 2560 ที่

           - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

           - ธนาคารกรุงไทย        หรือ

           - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

     8.3 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง)

     8.4 ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงิน โดยใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้นนำส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

     8.5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางเว็บไชต์ http://www.admission.mfu.ac.th  และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood

 

9. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา (หลังยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว)

          ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

 

10.การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

          มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

      10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

     10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

     10.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (IntensiveEnglish) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish) จำนวน 3,600 บาทและค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

 

11. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

     11.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

     11.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

     11.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

     11.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

     11.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learnวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

     11.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

     11.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

      ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

 

12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

4

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

5

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

6

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

          1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

          2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

          3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

          4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

          5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

          6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท

          7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learnon Campus 2,200 บาท

          8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

          9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

          10. ค่าตรวจสุขภาพ

 

13. เงื่อนไขอื่น ๆ

       13.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

       13.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

       13.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

       13.4  ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       13.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

       13.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

       13.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

       13.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talentจะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

 

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745 

 
 แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์ ระบบโควตาพิเศษ IT Talent ประจำปีการศึกษา 2560 [ 257.59 KB]
MMAC2017

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2560MMAC 2017

(Mae FahLuang University Multimedia and Animation Contest 2017) เรื่อง “คนดี คนเก่ง ของ กฟผ.” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการประยุกต์แนวคิดสร้างเป็นผลงานนำเสนอแอนิเมชั่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2j9TxUk หรือส่งแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ E-mail: mmacmfuegat@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://itschool.mfu.ac.thและช่องทาง Fanpage Facebook: Mmac 2017

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ MMAC 2017

2. รายละเอียดโครงการ

3. กำหนดการ MMAC 2017

4. แบบฟอร์มใบสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

4

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 5 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง        

          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

          2.5 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                    2.5.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

                    2.5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25 และ

                   2.5.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

                   2.5.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

                   2.5.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

         2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                   2.6.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

                    2.6.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25และ

                   2.6.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25        

        2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                    2.7.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าทุกแผนการศึกษา

                    2.7.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ

                    2.7.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น

          2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                    2.8.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

                    2.8.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 3.00 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 และ

                    2.8.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 และ

                    2.8.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 และ

                    2.8.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25    

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

          3.1 การเลือกสาขาวิชา

                    ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ 1 สาขาวิชา

          3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

                    3.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

                    3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                    3.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ

                    3.2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                              (1) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ฉบับจริงเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ

                              (2) กรณีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง ที่โรงเรียนออกให้ ณ ปัจจุบัน (ในช่วงเวลาการรับสมัครเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

                              (3) กรณีสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

                    3.2.5 สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.7.3)

                    3.2.6 แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์

          3.3 กำหนดการรับสมัคร

                    ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มกราคม – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

          3.4 ขั้นตอนการสมัคร

                    3.4.1 สมัครออนไลน์ โดย คลิกที่นี่

                    3.4.2  ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

                    3.4.3 สั่งพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 ฉบับได้แก่

                              (1) ใบสมัคร

                              (2) ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

                              (3) ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

                    3.4.4 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มกราคม - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินฯ ไปชำระเงินที่

                              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

                              - ธนาคารกรุงไทย หรือ

                              - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)

                    เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง)          

                    3.4.5 การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารการสมัคร ดังนี้

                              (1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ

                              (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                              (3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                              (4) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (รายละเอียดตามข้อ 3.2.4)

                              (5) สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ  (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ 2.7.3)

                              (6) แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์

                              (7) สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารหรือไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                    3.4.6  จัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 3.4.5 โดยสามารถจัดส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

                              - ช่องทางที่ 1  ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้นนำส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

                              - ช่องทางที่ 2  ส่งทาง E-mail : itschool@mfu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)

                              - ช่องทางที่ 3  ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-5391-6743 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

          พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา และผลการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745

6. การสอบคัดเลือก

          6.1 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype/Facebook) ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ

          6.2 สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

                    ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์การเข้าสอบสัมภาษณ์โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และส่งมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

             วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  ทางเว็บไซต์  http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745

8. การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท(เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดย

          8.1 สั่งพิมพ์แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

                    (1)ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

                    (2) ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

                    (3) ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน

          8.2 นำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2560 ที่

                    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

                    - ธนาคารกรุงไทย        หรือ

                    - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

          8.3 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง)

          8.4 ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน

แล้วใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4

จากนั้นนำส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน

ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2560

(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

 

 

 

 

         

 

        8.5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ทางเว็บไชต์ http://www.admission.mfu.ac.th  และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood

9. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา (หลังยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว)

          ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

10.การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

          10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

          10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

          10.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (IntensiveEnglish) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish) จำนวน 3,600 บาทและค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

11. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          11.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

          11.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

          11.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

          11.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

          11.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learnวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

          11.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

          11.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

          ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

4

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

5

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

          1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

          2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

          3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

          4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

          5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

          6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท

          7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learnon Campus 2,200 บาท

          8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

          9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

          10. ค่าตรวจสุขภาพ

13. เงื่อนไขอื่น ๆ

          13.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

          13.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          13.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

          13.4  ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          13.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

          13.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

          13.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          13.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6745 

 
 แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 255.84 KB] 
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2,527.52 KB] 
 แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 [ 255.84 KB] 
Full-time Lecturer Jobs Opportunity

School of Information Technology seeks responsible full-time lecturers for the following programs.

 

Program

Vacant posts

Requirements

Qualification

Remarks

Computer Engineering

2

Master or Doctoral Degree in Computer Engineering, Electrical Engineering or rerated fields

 • Experience in academic research or IT industry
 • Technical experience with Embedded System, Sensor Network, Computer Network will be advantage
 • High responsibility and strong strategic thinking skill
 • Good team working and interpersonal skills
 • Good command of spoken and English

New graduates can be considered

Software Engineering

2

Master or Doctoral Degree in Software Engineering, Computer Science, Computer Engineering or rerated fields

 • Experience in academic research or IT industry
 • Experience in Project Management, Software Process and Quality Assurance, Software Construction and Evolution, Software Testing, Software Requirement Specification and Management will be advantage
 • High responsibility and strong strategic thinking skill
 • Good team working and interpersonal skills
 • Good command of spoken and English

New graduates can be considered

Multimedia Technology and Animation

1

Master or Doctoral Degree in Multimedia Technology, Multimedia and Animation, Computer Graphic, Computer Game, Art and Design, New Media or rerated fields

 • Experience in academic research or multimedia industry
 • Experience in Multimedia Project Management or Game Programing will be advantage
 • Technical skills in multimedia software will be advantage
 • High responsibility and strong strategic thinking skill
 • Good team working and interpersonal skills
 • Good command of spoken and English

New graduates can be considered

 

Remark: New Graduates can be considered. 
How to apply: Please follow the details in http://www.mfu.ac.th/eng/employment.php 
Then, submit the completed application form to us via itschool@mfu.ac.th.

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กำหนดการ

 

สมัครออนไลน์     26 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   16 กุมภาพันธ์ 2560 
สอบสัมภาษณ์ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา   24 กุมพาพันธ์ 2560
ยีนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 24 กุมพาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 10 มีนาคม 2560

  

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 และเข้าร่วมโควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น MFEC Group, บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โควตาความร่วมมือ 60

2. ประกาศโควตาความร่วมมือ 60

3. แบบตอบรับสอบสัมภาษณ์

4. แบบตอบรับรายชื่อผู้สมัคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GWS2016

เมื่อระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ Global Wireless Summit 2016 ณ เมือง Aarhus ประเทศ Denmark ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2559

มฟล. ส่งมอบซอฟต์แวร์และแอนิมชันฝีมือนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ กฟผ. ปีที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. ได้เป็นตัวแทน มฟล. ในพิธีส่งมอบผลงานโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอนิเมชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้าน ICT โดยมีคุณวรพจน์ มนะพันธุ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงาน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอนิเมชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 26 คน พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ Colorful SUMO Robot 2016

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ Colorful SUMO Robot 2016 ซึ่งเป็นโครงงานขนาดเล็ก ที่ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ประยุกต์ความรู้จากรายวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์มาสร้างสรรค์เป็นหุ่นยนต์จำนวนมากกว่า 40 ผลงาน นับเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะจากการเรียนในห้องเรียน ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น สร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมต่อไป

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์วิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์วิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใกล้เคียงมหาวิทยาลัยและในจังหวัดเชียงราย จำนวน 40 คน โดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

สำนักวิชาไอทีนำเสนอผลงานวิจัย 8 เรื่อง ในงาน ISPACS 2016

A total of eight high qulity research papers from the School of IT, Mae Fah Luang University were presented at the The 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2016), Held in Patong, Phuget, a rainforested, mountainous island in the Andaman Sea, brought together researchers around the world in Signal and Communication Systems communities. Research papers from the School of IT, Mae Fah Luang University presented during this event, including:

 • Bidirectional Circular Patch Antenna for WLAN Applications by Kathawut Rojanasaroch and Teeravisit Laohapensaeng
 • Improved Passenger Ticket Control in Easily Accessible Public City Trams by Roman Khoeblal, Chayapol Kamyod, Teeravisit Laohapensaeng, and Roungsan Chaisricharoen
 • A Heuristic-Genetic Algorithm for Client Web Service Scheduling Constrained by One I/O Port by Waralak Chongdarakul
 • Correlation based Active Regions Identification from fMRI Data by Nattapol Aunsri and Waralak Chongdarakul
 • A TVAR Particle Filter with Adaptive Resampling for Frequency Estimation by Nattapol Aunsri
 • A Particle Filtering Approach for Noisy Seismic Events Tracking by Nattapol Aunsri
 • Modelling and temperature control for a ceramic furnace at Mae Fah Luang University by Khaled Kessali and Suthee Wattanasiriwech
 • Key Factor to Improve Adversity Quotient in Children through Mobile Game-based Learning by Siwaporn Boonsamuan and Banphot Nobaew

were delivered into the intensive discussion environment among researchers from all over the globe, resulting in a big research momentum of the IT School.

 

PR TEAM

IT SCHOOL, MFU

สำนักไอทีจัดโครงการปรับแปลงนวัตกรรมด้าน ICT สู่หน่วยงานและชูมชน
เปิดรับสมัครค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครแล้ว!! ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค่ายที่จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับสาขานี้มากยิ่งขึ้น สอนการสร้างเกมส์ขั้นพื้นฐาน และแข่งขันสร้างเกมส์เพื่อชิงรางวัล รวมทั้งมีกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/cscmfu/ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ทีมนักศึกษาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัลพิเศษ I love Bill Gates การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest 2016

นักศึกษาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม JealousCat คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัลพิเศษ I love Bill Gates การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest 2016 ในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ 1 ใน10 ทีม ที่จะไปแข่งระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ทีม JealousCat 1.ว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภายในงาน 

1.นางสาวณัฏฐา ทิพย์วังเมฆ

2. นายกร ศิริตันติวัฒน์

3. นายนฤพนธ์ ชัยยา

ทีม Bualoy คว้าได้รางวัลพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น มีชื่อสมาชิกดังนี้

1. นายอภิวัฒน์ เศรษฐาวงษ์

2. นายสืบสกุล เอี่ยมละออ

3. นายวสุวัตน์ ลิ้มศุภรันต์

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันภาษาจีนยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ)

นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันภาษาจียนยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ)

ในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายกร ศิริตันติวัฒน์ และ นายณัฐภพ รักษาศีล ที่ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 45,000 บาท

คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน จำนวน 45,000 บาท

สำนักวิชาเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับมอบโปรแกรมพัฒนาระบบ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักวิชาเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งมอบโปรแกรมพัฒนาระบบ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่29- 30 กันยายน 2599 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีรศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และรศ. ดร. ชยาพร  วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการดำเนินการ

ในการนี้มีนาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วมงานด้วย 

โปรแกรมที่ทำการส่งมอบได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลงานตรวจสอบภายใน และระบบการประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นจากนักศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงธรรม แสนคำแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงธรรม แสนคำแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม How to learn สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร M-Square
ขอแสดงความยินดีกับ นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในสมาชิกทีม BOT9 ที่คว้าแชมป์โลก เหรียญทองอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016” ครั้งที่ 27

ขอแสดงความยินดีกับ นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ "สมาชิกทีมสีแดง" ซึ่งเป็นการรวมตัวจากตัวแทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถคว้าแชมป์โลก เหรียญทองอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016” ครั้งที่ 27 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot Caregiver” หรือหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพ โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาจาก 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฯ คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อียิปต์ สิงคโปร์ โมร็อคโค และไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 50 คน การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พล่าซ่า

สมาชิกในทีมชนะเลิศประกอบด้วย
1. นายกร ศิริตันติวัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. Mr. Mohamed Elhosary : Menoufia University, Egypt
3. Mr. Gaoxiang Shen : Shanghai Jio Tong University, China
4. Ms. Chea Xin Ong : Tokyo Denki University, Japan
5. Mr. Abdelhay Sabir : Abdelmalek Essaadi University, Morocco

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

http://intranet.mfu.ac.th/

นศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ รับใบประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ IDC Robocon 2016 โลก

นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ หนึ่งในสมาชิกทีม BOT9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (RDC2016) ระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) เมื่อระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเสด็จเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายกรและทีม BOT9จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2016 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พล่าซ่า เพื่อประชันฝีมือกับตัวแทนเยาวชน 7 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 8-20 สิงหาคม 2559

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา2559

สมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์ ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

15

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับปริญญาโท
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

แผน ก1
 

จันทร์ - ศุกร์
 

10
 

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักไอทีออกบริการตรวจสุขภาพการยืนทรงตัวในผู้สูงอายุ

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การบริการตรวจสุขภาพการยืนทรงตัวในผู้สูงอายุ ด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกด” ภายใต้ “โครงการปรับแปลงนวัตกรรมด้าน ICT สู่หน่วยงานและชุมชน” ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการในการออกตรวจวัดสุขภาพการยืนทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถใช้งานจริง และเผยแพร่ออกสู่ชุมชนได้

          ในกิจกรรมนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะเป็นจำนวนมาก จาก 3 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกไปจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์ กิจชนะ แก้วแก่น และนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการร่วมออกตรวจสุขภาพและทำการทดสอบทางคลินิกแก่ผู้สูงอายุ

          ซึ่งผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับในการเข้าตรวจสุขภาพเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุในชุมชนแม่ปลาค้าง ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุม E3B อาคารสำนักวิชา 3

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 10-19 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวณัฐฐา ทิพย์วังเมฆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายกร ศิริตันภิวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.eng.cmu.ac.th/web/?p=12698

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม Active Citizen : Geek so Good

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม Active Citizen : Geek so Good รอบนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม : Demo Day เมื่อระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนักศึกษาของสำนักวิชาฯ ที่นำเสนอ ผลงาน “วัคซีน พ๊อกเก็ต” (Vaccine Pocket) ของทีม Prime Soft จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แอปพลิเคชันบันทึกการรับวัคซีนสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี สำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดรับวัคซีนครั้งต่อไป ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายที่ได้รับทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายณัฐภพ รักษาศีล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2. นายณัฐพล กิตติพิชญะกุล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/news/visit-km/22043-geek-so-good หรือ http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/34816

นักศึกษา SE สุดเจ๋ง! ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ “ผู้มีประสบการณ์เทียบเท่าพนักงานประจำ ผู้ทำงานมาแล้ว 1 ปี”

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของประเทศไทย ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ตลาดสากล มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ซอฟต์แสควร์ 1999 จำกัด บริษัท ซอฟต์อินเตอร์เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ ร่วมสอนในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) โดยที่ผ่านมามีบัณฑิตจบจากโครงการนี้ไปแล้วจำนวน 2 รุ่น 

 

ซึ่งความคาดหวังของโครงการ ต้องการให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะการทำงานที่เทียบเท่ากับพนักงานประจำที่ทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทางโครงการได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและเตรียมเข้าสู่การทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร “ผู้มีประสบการณ์เทียบเท่า 1 ปี” หรือที่เรียกว่า “1 Year Certificate” ขึ้น

 

โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 9 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
     1. Mr. Karanyot Russamee นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     2. Mr. Kriangsak Loisaeng นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     3. Ms. Jitrada Thasripoo นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     4. Mr. Nattawut Moungmai นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     5. Mr. Nithibodee Pakting นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     6. Mr. Prakasit Nanthakiri นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     7. Ms. Thanutchaya Boonma นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     8. Mr. Wiwat Klinboon นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering
     9. Mr. Anan Saengchan นักศึกษาสาขาวิชา Software Engineering

MMAC 2016

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม ประจ าปี 2559 เรื่อง “ร่วมคิด ช่วยท า อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” Mae Fah Luang University Multimedia Animation Contest 2016 (MMAC2016)

 

วัตุประสงค์ของโครงการ และใบสมัคร

 

กำหนดการของการแข่งขัน

 

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักวิชาร่วมกับบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม (POPBL Knowledge Management Seminar)

     เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด “สัมมนาเชิงปฎิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักวิชาร่วมกับบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559” ขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-PBL Facilitation) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

     เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการ รูปแบบการสอน การวัดและประเมินผล และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ทั้งต่อกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินการสอนจากทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรจากทางภาคอุตสาหกรรม สำนักวิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ซอฟต์แสควร์ 1999 จำกัด บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์จำกัด และล่าสุด ได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมกับกลุ่มบริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด ในการจัดสัมมนาครั้งนี้

     โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา สำนักวิชาฯ และภาคอุตสาหกรรมได้ กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2559 ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ บุคลากรการสอนของสำนักวิชามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทักษะการสอน และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และยังก่อให้เกิด Community of Practice ในกลุ่มบุคลากรการสอนของสำนักวิชาฯ นอกไปจากนั้น บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมยัง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ร่วมกันอีกด้วย

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้มีประสบการณ์ตรง

กรอบการเรียนการสอนแบบ POPBL มีการใช้ปัญหานำและใช้โครงงานเป็นกระบวนการสำหรับการเรียนรู้ มีการทำงานกลุ่มเพื่อเจาะลึกในประเด็นปัญหาต่างๆ โดยใช้เนื้อหาวิชาต่างๆในการทำความเข้าใจและค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งปัญหานั้นๆเกิดจากความสนใจร่วมกันของกลุ่มนั้นๆ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วนักศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหานั้นๆ

ในการดำเนินการที่ผ่านมานักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนามากกว่าการเข้าใจปัญหาทำให้ โปรแกรมที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความหลากหลายและใหม่ (original) จึงควรมีกระบวนการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและประยุกค์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา มากกว่าที่จะมุ่งเน้นสร้างทักษะการพัฒนาโปรแกรม

ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามองค์ความรู้ดังกล่าวได้จาก อ.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี

โครงการอบรมการสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติโดยความร่วมมือกับองค์กรสร้างสรรค์สื่อ(COVA) จากสหรัฐอเมริกา

โครงการอบรมการสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติโดยความร่วมมือกับองค์กรสร้างสรรค์สื่อ(COVA) จากสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่28 เมษายน -29เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่าย แหล่งทุนวิจัยภายนอกมาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสอนและการวิจัยให้สำเร็จแบบควบคู่” 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยภายนอกมาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสอนและการวิจัยให้สำเร็จแบบควบคู่” ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ อาคาร สำนักวิชา 3 ห้อง 302 (E3A-302)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับคณาจารย์สำนักวิชาฯ 

Barcamp ChiangRai 2016

สำนักวิชาเทคโนโลีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท มัค มีเดีย จำกัด จัดกิจกรรมบาร์แคมป์เชียงรายครั้งที่ 3 ปี 2016 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559

โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากศิษย์เก่า หรือผู้มีประสบการณ์ในวงการ IT รวมไปถึงให้นักศึกษาได้มองเห็นถึงเป้าหมายในวิชาชีพของตนเอง ให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานด้าน IT ต่อไป

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ร่วมกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร โดยมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร ในการพัฒนาและออกแบบซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาและขยายภูมิปัญญาองค์ความรู้ ด้านการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องรับรอง E3A อาคารสำนักงานอธิการบดี
ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาการสารสนเทส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาสื่อนฤมิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการสารสนเทส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาสื่อนฤมิต เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการสอนและการวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตราฐานสากล ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม E3B อาคารสำนักวิชา 3 และอาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง S7 (B)

บรรยายพิเศษจากผู้กำกับภาพยนต์สารคดีจากสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาเทคโลโลยีมัลติมีเดีย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้กำกับภาพยนต์สารคดีจากสหรัฐอเมริกา กับภาพยนต์ที่ได้รับรางวัลสารคดี "Big Dream" (Special lecture from US. Film Director with winning award) โดย Kelly Cox ผู้กำกับชื่อดัง ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม E3B อาคารสำนักวิชา 3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม E3B อาคารสำนักวิชา 3

TESA Top Gun Rally 2016

สำนักวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับจัดสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) จัดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TESA Top Gun Rally 2016) ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้อนรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ระบบ IT ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น. ห้องประชุม E3B อาคารสำนักวิชา 3

ต้อนรับคณะดูงานคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม E3A อาคารสำนักวิชา 3

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

ต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารการจัดการองค์กรและระบบการประกันคุณภาพ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม E3A อาคารสำนักวิชา 3

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ผู้บริหารของคณะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเสริมสร้างประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม E3A อาคารสำนักวิชา 3

The 6th ITOS

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงศักยภาพนักศึกษา ครั้งที่ 6” (6th IT Open Space) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจาย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารกีฬา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษาสาขามัลติมีเดียฯ คว้ารางวัลชมเชยในงาน "เด็กไทยกับไอที ปี 3"

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทค ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่คว้ารางวัลชมเชยในโครงการมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทยกับไอที ปี 3" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม" ภายการการควบคุมทีมของ อ.รัชชานนท์ นอบนพ โดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวนวพร โตพฤกษา 2. นายราชศักดิ์ ประชายกา และ 3. นายวัชรพงศ์ อินทะนิตย์

อาจารย์สุรพล วรภัทราทร แถลงข่าวผู้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติประจำปี 2558

อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการแถลงข่าวผู้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติประจำปี 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

https://www.facebook.com/surapol.god/posts/10205826000782406?pnref=story

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

iSonar รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ฝากคนไทย การแข่งขันนวัตกรรม Taipei Int'l Invention Show & Technomart 2015

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัลในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และการแสดงสินค้านานาชาติ 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015) ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ไต้หวัน ดังนี้ 1. เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Silver Medal Award จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา Ms. Wang Mei-hua 2. รางวัลพิเศษเหรียญทอง Honor of Invention โดย Mr.Hsieh, Hsin-Ming จากองค์กร World Invention Intellectual Property Associations ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกว่า 980 ผลงานจาก 13 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2558

พิธีส่งมอบโปรแกรมประเมินผล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีพิธีส่งมอบโปรแกรมประเมินผลฯและขั้นตอนการติดตั้งระบบ ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ”

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ” ภายใต้โครงการประกวดออกแบบป้ายสัญลักษณ์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงประหยัดและประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (Your IT School Your Design 2015) เพื่อให้ผู่ร่วมอบรมได้รู้ทักษะการออกแบบเบื้องต้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ณัฐพล อุ่นศรี หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารปฏิบัติการ 1 (S1-101)

เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 8 คนเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC รอบที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้ นายโรจนศักดิ์ สิทธิพร, นางสาวศริญญา วงศ์เมือง, นายกุธภัณฑ์ ทาโรจน์, นายชุติพนธ์ พิมสาร, นายพสิน รัตนสิน,นางสาวชาลิสา ช่างไม้, Mr. Sai Kham Kham และ นางสาวพิมพ์นภา ใจจา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายด้าน Problem Based Learning (PBL) โครงการศูนย์ทางไกล และการสร้างเครือข่ายของสำนักวิชาฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานดังกล่าว

สำนักไอที จัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอระดับนานาชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ผู้ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการไฟฟ้าครั้งที่ 21 เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การสังเคราะห์โครงร่างบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย (S7B-333) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดประชุมคณบดีสำนักวิชา ครั้งที่5/2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสาร

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดประชุมคณบดีสำนักวิชา ครั้งที่5/2558 เพื่อติดตามภาระงาน และหารือร่วมกันในงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (E3A)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดต้อนรับคณะดูงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดต้อนรับคณะดูงาน จากแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มองเห็นเส้นทางอาชีพ และโอกาสในการทำงานของอนาคต ช่วยให้เด็กวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น ณ อาคารปฏิบัติบัติการวิทยาศาสตร์ (S7B) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดสัมมนาเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในบทความวิจัย

เมื่อวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในบทความวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระวี เผ่าหอม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการสัมนา ณ อาคารปฏิบัติบัติการวิทยาศาสตร์ s7B-333 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสหภาพยุโรป

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสหภาพยุโรป กรณีศึกษาแลป G-SCOP (Science pour la conception, I’Optimisation et la Production, Grenoble Institute of Technology ประเทศฝรั่งเศส” โดยได้รับเกียรติจากProfessor Frederic Noel Director of G-SCOP laboratory, Grenoble Institute of Technology, France มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสำนักวิชา 3 ห้อง 302 (E3A-302)

อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Application

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Application สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยพลูพิทยา จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน IT สู่หน่วยงานและชุมชน ณ อาคารปฏิบัติคอมพิวเตอร์ S1-101 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการนำเสนอการพัฒนาระบบ E-Portfolio

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการนำเสนอการพัฒนาระบบ E-Potfolio โดยมีตัวแทนจากสำนักวิชาต่างๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมรับฟัง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา 3

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Enterprise Architecture and Career of Opportunity Roadshow”

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Enterprise Architecture and Career of Opportunity Roadshow” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด (Greenline Synergy Company Limited) มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักวิชา 3 (E3B - 102)

จัดสัมมนาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาสำนักวิชาฯ เรื่อง"การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชา" ในวันที่30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านดู่รีสอร์ท เชียงราย ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้อาจารย์และพนักงานได้ร่วมสนุกอีกด้วย

Hour Of Code @MFU

กิจกรรม Hour Of Code @MFU จัดโดย msp-mfuในวันที่ 13-14  สิงหาคม 2015 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

วันแรกของกิจกรรม ทาง msp-mfu จัดขึ้น ณโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมวันที่ 2 จัดขึ้นที่ Mae Fah Luang University นักศึกษาสำนักวิชา IT สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Hour of Code @MFU ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม  

กิจกรรม Introduction to Dreamspark

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมาMicrosoft Student Partners MFU ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Introduction to Dreamspark ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1สำนักเทคโนโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในกิจกรรม น้องๆจะได้ลงทะเบียนเพื่อรับAccount ไว้ใช้ในการเข้าใช้งานระบบ Dreamspark และชมการสาธิตการใช้งานระบบ รวมถึงเรียนรู้วิธีการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ(OS)เป็นWindows10 กันอีกด้วย ซึ่ง Dreamspark นี้เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนการศึกษาของ Microsoft ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการนี้ โดยนักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้ใช้ Software ลิขสิทธิ์หลายๆตัวของ Microsoft รวมถึง Windows OS ด้วยเช่นกัน

เชิญอ่านวารสารส่งเสริมสุขภาพจิต Guide ฉบับเดือนธันวาคม 2558

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ได้ปรับปรุงการจัดทำวารสารในรูปแบบ E-Book โดยผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่อยู่เว็ปไซต์ http://goo.gl/xvz9EL 

นักศึกษาสำนักไอทีได้รับคัดเลือกเป็น Microsoft Student Partner Thailand FY'16

นายณัฐภพ รักษาศีล และนาย ณัฐพล กิตติพิชญะกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็น Microsoft Student Partner Thailand FY'16 และได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมโครงการ MSP & EDU Bootcamp ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วันที่ 26 เฟรชชี่แห่ง MSP FY16 ได้ทยอยกันมาลงทะเบียนที่ Microsoft ประเทศไทย อาคาร CRC Tower ชั้น 38 ถนนเพลินจิต เริ่มต้นที่การเล่นอะไรเล็กๆ น้อยๆ เป็นการต้อนรับ มีการแนะนำตัวเองของ MSP หน้าใหม่และพี่ๆ จาก Microsoft รวมถึงยังมีกิจกรรมกลุ่มให้เล่นกันพอสนุกสนาน การแบ่งกลุ่มและรับหัวข้อสำหรับการแสดง Role Playing ตามสถานการณ์ที่ได้มา ก่อนจะไปรับประทานอาหารกลางวัน

News