ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2


ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 มีรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgamFYTmxZdmgtS2M/view?usp=sharing

สามารถดูรายละเอียดแบบตอบรับสัมภาษณ์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgdWJkTmUydzVHLTg/view?usp=sharing

News