ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 (Organization and Digital Transformation 4.0) ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

31/10/2018

8 View

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อ.ดร.วราลักษณ์ ช่องดารากุล อ.ธีรญา คำวัง และ อ.ภัทรียา สิงห์พันธ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน Basic IT Knowledge ในหัวข้อ “องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 4.0 (Organization and Digital Transformation 4.0)” ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม VDO Conference ที่เชื่อมต่อไปยังเขตและภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันทั่วประเทศ หัวข้อบรรยายนั้นประกอบด้วย เทคโนโลยีกับการเรียนรู้สำหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 การออกแบบเชิงดิจิตอลกับการประยุกต์ใช้ในองค์กร รู้เท่าทันไอทีและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ไอทีกับออฟฟิสแบบ Paperless และการใช้ไอทีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในองค์กร โดยการอบรมนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิบัติการ เล่นเกมส์ และบรรยากาศแห่งความสนุกสนานตลอดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Internet of Things ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

31/10/2018

5 View

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Introduction to Internet of Things” ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม VDO Conference ที่เชื่อมต่อไปยังเขตและภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันทั่วประเทศ หัวข้อบรรยายนั้นประกอบด้วย Introduction to IoTs with NodeMCU, Getting started IoTs with NodeMCU, IoTs sensor with NodeMCU, Connect the Internet with NodeMCU, Let’s do Smart Farm with NodeMCU, Bluetooth and Mobile Application with NodeMCU, Connect to firebase the Real-time database with NodeMCU โดยการอบรมนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิบัติการ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

 

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค โครงการ 24 Hours of Innovation Thailand

15/09/2018

7 View

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ 24 Hours of Innovation Thailand รอบภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาได้คว้ารางวัลชมเชย ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ โดยการนำทีม ของ อ.รัชชานนท์ นอบนพ มีรายชื่อนักศึกษา ดังต่อไปนี้     1.นางสาวพัชรกมล บัวทอง      2.นางสาวสุรีย์พร มูลการณ์      3.นายสุภัค สุขสวัสดิ์       4.นายนิธิศ เซ็นน้อย       5.นางสาวจารวี นุ้ยสาย       6.นางสาวสิรินดา ฮาวคำฟู       7.นายธีรพงษ์ ชัยยารังกิจรัตน์       8.นางสาวสุกฤตา กายสิทธิ์        9.นางสาวกฤตพร ไชยเจริญ        10.นายปิยะพงษ์ อุโคตร

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

21-29 พฤษภาคม 2018 - Robot Design Contest 2018 - Chiang Mai

นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  นางสาวธนาวดี ติธาดา และ นางสาวนริศรา ยาวิละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ" ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 @ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

 

100%x200

3 พฤษภาคม 2018 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล ผู้จัดการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน และคุณพิสิทธิ์ ศิริยันต์  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

24 เมษายน 2018 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน