ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือกโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2560 MMAC 2017 (Mae Fah Luang University Multimedia and Animation Contest 2017)

03/04/2017

48 View

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี2560 MMAC 2017 (Mae Fah Luang University Multimedia and Animation Contest 2017)  ภายใต้หัวข้อ “คนดี คนเก่ง ของ กฟผ.” และได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น   

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ได้ส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “คนดี คนเก่ง ของ กฟผ.” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเข้าร่วมนำเสนอผลงงานในรอบตัดสินการประกวดแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 10 ทีม ดังนี้

 

1.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) จังหวัดลำปาง          ชื่อทีม รักโลก

2.โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                                 ชื่อทีม Avenger-PC                                   

3.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย           ชื่อทีม อะไรนะ           

4.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย           ชื่อทีม Darkside Return

5.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม P2F     

6.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม HappyTime

7.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม SMART MR

8.โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย         ชื่อทีม Holidays

9.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย                ชื่อทีม WANNA

10.โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย              ชื่อทีม Mungmink anymotion

 

ในการนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและโปรดพิจารณาอนุญาตให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การประกวดแข่งขันฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/FXodBIL2s0qAW9UM2

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ประกาศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

16/03/2017

98 View


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………….

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ดูรายละเอียดและกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ไม่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2560

                   3. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

                            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03)เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนนหรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

3.3 ค่าธรรมเนียม...

 

 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

                   4. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 27 เมษายน-9 พฤษภาคม2560

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน2560

4.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

4.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน2560

4.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

4.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

4.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

                  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

                   5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

5.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

5.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

5.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

6. อัตรา...

                    6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

4

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

5

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

6

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

 

                    หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

                   7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            หมายเลขโทรศัพท์ 053-916745

            E-mail: itschool@mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักวิชาฯ >>>คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์>>>คลิกที่นี่

                 

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

16/03/2017

49 View


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

…………………………………………….

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ ดูรายละเอียดและกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ไม่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

2.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2560

                   3. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

                             มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

3.3 ค่าธรรมเนียม...

3.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

                   4. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 27 เมษายน-9 พฤษภาคม 2560

4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

4.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

4.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

4.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

4.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

4.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

                  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

                   5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

5.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

5.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

5.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้

6. อัตรา...

                    6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิทยาการคอมพิวเตอร์

22,500

3

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

4

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25,000

5

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22,500

6

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

22,500

 

                    หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

                    7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            หมายเลขโทรศัพท์ 053-916745

                     E-mail: itschool@mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักวิชาฯ >>>คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์>>>คลิกที่นี่

                 

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

18 มีนาคม 2017 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "International Telecom Business" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00-19:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

10 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  คุณธนกฤต อินต๊ะตัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ S7A-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

1 มีนาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  และทีมวิทยากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Microwave Communication ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน