ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

24/10/2018

5 View

นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภายในงาน NCIT & InCIT 2018 ที่ผ่านมา

สำนักไอที ส่งมอบซอฟแวร์ แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

08/10/2018

21 View

เมื่อวันที่ 20 กันยายน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อทดสอบระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศครั้งสุดท้ายและดำเนินการส่งมอบ ซึ่งระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย 4 ระบบดังนี้

1. ระบบ Smart Card Reader สำหรับ โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการสปา

2. ระบบ Smart Card Reader สำหรับ โปรแกรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค)

3. ระบบจัดเก็บพิกัดสถานพยาบาลและคลินิก

4. ระบบจัดเก็บพิกัดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี ได้นำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานของระบบทั้งสี่ ต่อคณะกรรมการจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมต้อนรับ 

หลังเสร็จสิ้นการทดสอบระบบ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการส่งมอบ เล่มรายงานการศึกษา และ ซอฟแวร์สำหรับติดตั้งระบบ แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Internet of Things ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

02/10/2018

12 View

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ Introduction to Internet of Things” ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม VDO Conference ที่เชื่อมต่อไปยังเขตและภูมิภาคอื่นๆพร้อมกันทั่วประเทศ หัวข้อบรรยายนั้นประกอบด้วย Introduction to IoTs with NodeMCU, Getting started IoTs with NodeMCU, IoTs sensor with NodeMCU, Connect the Internet with NodeMCU, Let’s do Smart Farm with NodeMCU, Bluetooth and Mobile Application with NodeMCU, Connect to firebase the Real-time database with NodeMCU โดยการอบรมนั้นจะมีกิจกรรมกลุ่ม มีการปฏิบัติการ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

 

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

8-9 พฤศจิกายน 2018 - Cabling Contest 6 - Chiang Mai

นายณรัฏฐ์ กุณทรนีรานันต์  นายภานุวัฒน์ พนัสบดีกุล  นายกิตติพันธุ์ สายคำภา  นายภูผา หลำชาวนา  นายเกริกกฤติกร ก๋าวิโล  นายธีรชัย สมประสงค์  นายปริญญา อ่ำดอนกลอย  นายณัชพล บุญคำเยือง และ นายณัฐชัย สันต์สุขเสริม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6 (Cabling Contest 6)" @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2018 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

100%x200

21-29 พฤษภาคม 2018 - Robot Design Contest 2018 - Chiang Mai

นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  นางสาวธนาวดี ติธาดา และ นางสาวนริศรา ยาวิละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ" ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 @ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

 

100%x200

3 พฤษภาคม 2018 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล ผู้จัดการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน และคุณพิสิทธิ์ ศิริยันต์  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน