ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

24/02/2017

16 View

ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560:

โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตามที่  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.1 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

1.2 สั่งพิมพ์เอกสารจำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.2.1 ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.2.2 ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.2.3 ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อใช้ในการนำส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ได้แก่

1.3.1 ชื่อ – นามสกุล

1.3.2 รหัสประจำตัวผู้สมัคร

1.3.3 เลขประจำตัวประชาชน

1.3.4 สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

1.4 นำแบบฟอร์ม...

1.4 นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560  ที่

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

- ธนาคารกรุงไทย   หรือ

- ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

1.5 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง

1.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้น นำส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

2. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th และ http://itschool.mfu.ac.th/sqgood

3. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ต้องแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th)

4. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

4.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

5. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

5.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

5.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

5.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

5.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

5.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

5.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีสารสนเทศ

22,500

2

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

22,500

          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท

8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

10. ค่าตรวจสุขภาพ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

7.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7.4 ผู้ที่...

7.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

7.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

7.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

7.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้       

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ 053-916-741

E-mail: itschool@mfu.ac.th

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <คลิกที่นี่>

เอกสารรายละเอียดประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <คลิกที่นี่>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

16/02/2017

155 View

                ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสำนักวิชา E3Aห้อง 302 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุแนบท้ายประกาศนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก <คลิกที่นี่>

นักศึกษาตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการ Digital Startup

05/02/2017

22 View

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อ.ทิว หงษ์ทอง ร่วมกับ MFii พาผู้ประกอบการและนักศึกษาตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม Paidzi, Start Healthy, Pledges เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand digi challenge & Angel in the city 2016 โดย SIPA ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

10 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  คุณธนกฤต อินต๊ะตัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ S7A-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

3-4 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Voice Business and Technologies" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Voice Business and Technologies" สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7A-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

1 ธันวาคม 2016 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานีฐาน CRI0005

คุณชิตวัน ฉายอรุณ คุณจันทิมา คำปัญญา และ ทีมวิทยากร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 20 คน เข้า On-site learning เกี่ยวกับ Telecommunication equipment และ Site facility and accommodation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ สถานีฐาน CRI0005 จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 14:30-16:30 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน