ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีส่งมอบผลงานให้แก่ กรมสนับสนุนบริการสนับสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

18/12/2017

17 View

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีส่งมอบผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทั้งสองฝ่าย ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับ มฟล. กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 รวมเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี ที่ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำความร่วมมือกัน โดยครั้งล่าสุดในปีที่ผ่านมา ได้มีพิธีส่งมอบผลงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนทั้งหมด 2 ระบบงาน จากนักศึกษาจำนวน 5 คน โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบงาน จากนักศึกษา จำนวน 8 คน เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงได้มีการส่งมอบระบบฯ ให้แก่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามวันดังกล่าวที่ผ่านมา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

02/11/2017

39 View

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายปัตถวี ศรีสันงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยเข้ารับรางวัลฯในวันนี้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

First Stop Over Program Green Freight & Climate-Friendly Traffic Management: Experiences from Germany, Thailand, Vietnam, and Malaysia Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

25/09/2017

402 View

Oct 9, 2017: (Kommokluang Room, the 5th Floor E-Park Building)

Time

Activity

8.00-8.30

Registration

8.30-9.00

Opening Speech by: Acting Dean of School of Information Technology Mae Fah Luang University

Group Photo

9.00-9.20

Measuring Efficiency in Smart Logistics Environments

Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk

AGKN-Asian-German Knowledge Network for Transport and Logistics e.V.

9.20-9.40

Green Freight and Logistics in the Mekong Region

Mr. Friedel Sehlleier

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

9.40-10.00

Aspects of Green Freight Transportation and Vehicle Routing Problems
Prof. Dr. Dirk Sackmann

Merseburg University of Applied Sciences, Germany

10.00-10.20

Green Port Management – Landside Traffic Challenges and Perspectives

Prof. Dr. Carlos Jahn

Hamburg University of Technology, Germany

10.20-10.40

Coffee Break

10.40-11.00

ICT Infrastructure Promoting Green Transportation and Logistics in Thailand

AVM. Thanapant Raicharoen

Office of the National Broadcasting and Telecommunication, Thailand

11.00-11.20

Green Transportation Mobility Solutions and Digital Transformation

Prof. Dr. Martin Kreeb

Hochschule Fresenius University of Applied Sciences, Germany

 

 

11.20-11.40

Vehicle-Type Recognition Using Heat Pattern for Toll-Way in Green Transportation

Prof. Dr. Kosin Chamnongthai

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

11.40-12.00

Technology Overview for Green Logistics in ASEAN

Assoc. Prof. Dr. Somsak Choomchuay

Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.20

Green Logistics and Supply Chain

Dr. Dawei Zhang

Qinzhou University, South China

13.20-13.40

Supply Chain Finance and Green Corporate Policy

Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis

University of Bremen, Germany

13.40-14.00

Management of Logistic Suppliers – Supplier Performances for Green Logistic Concepts

Prof. Dr. Andreas Jattke

Technische Hochschule Ingolstadt, Germany

14.00-14.20

Sustainable Logistics along Chiangrai (Thailand) and Jinghong (P.R.China)

Dr. Boonsub Panichakarn

Naresuan University, Thailand

14.20-14.40

Green Logistics on the Lancang-Mekong River between China and Thailand

Dr. Phoommhiphat Mingmalairaks

Business Excellence and Logistics Research Centre, Thailand

14.40-16.00

Coffee Break

Collaboration wanted Pin-Board by Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk

Closing the Conference

 

 >>>Download detail and program<<<

 

 >>>Download Photos<<<

 

>>>Register Now<<<

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

25-26 พฤศจิกายน 2017 - การบรรยายพิเศษ "Voice Business and Technologies" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Voice Business and Technologies" สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-240 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

17 พฤศจิกายน 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.จ.ท.สาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ (เขตประชิดสนามบินภูมิภาค) คุณวิชชา เงินพลับพลา ผู้จัดการระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) และ คุณอัมรินทร์ ซื่อตรง วิศวกรระบบจราจรทางอากาศอาวุโส ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานระบบ Communication, Navigation, Network, and Surveillance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 @ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

16 พฤศจิกายน 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณพนม ปันทุราภรณ์ Manager/Network Operation คุณนรินทร์ ดำรงค์ Manager/RF Design & Optimization คุณประวิทย์ หมวกสังข์ Engineering Specialist/Network Operation และคุณบุลากร กันธานุสรณ์ Senior Engineer/RF Design & Optimization สำนักงานทรูภาคเหนือตอนบน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และ คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน เข้ารับฟังการบรรยายและ On-site learning เกี่ยวกับ Wireless Technology, Telecommunication equipment และ Site facility and accommodation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502333 Wireless Communication ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 @ สำนักงานทรูภาคเหนือตอนบน, สถานีฐาน CMI2007B และ ชุมสาย RNC CMI1000 จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 13:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน