ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


นักศึกษาสำนักวิชาไอที คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการ AUCC 2018

24/03/2018

13 View

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาไอที ได้นำผลงาน senior project เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2018) ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับเอเซีย
โดยในปีนี้ มีนักศึกษาสำนักวิชาไอทีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้


รางวัล Very Good Paper award
ผลงานเรื่อง Network Clustering of miRNA-Protein motif with drug discovery for breast cancer
ได้แก่
1.นางสาวณัฐพร เกษมเทวินทร์
2.นางสาวนารีรัตน์ เขียวหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัล Good Paper award
ผลงานเรื่อง deliverze
ได้แก่
1.นายอัคราธร เอี่ยมศรี
2.นางสาวบุณยานุช สุวรรณสิทธิ์
3.นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

15/03/2018

30 View

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมออเจ้า
2. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ทีมButterfly
3. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมINSOMNIA
4. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมThree D 
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทีมกล้วยหอมจอมซน
6. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDarkside Again
7. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมเสี่ยงทายแอนิเมชัน
8. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมขนมเปี๊ยะ
9. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีมgo go 
10. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทีมแม่ใจวิทยาคม

ทีมสำรอง
1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมThe storywriters
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีม65 (sixty-five)
3. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDream Team

ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันโครงการฯออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/86HAhTJxC5oQ5SBV2

***หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ทีมสำรองตามลำดับไป***

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่
https://goo.gl/uBAz2E

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

07/03/2018

31 View

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดทั้งร่วมกันพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษาและการสร้างเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

24 เมษายน 2018 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

3 เมษายน 2018 - Link Campus Cabling 2018 - Network Solution Infrastructure

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Link Campus Cabling 2018 - Network Solution Infrastructure สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จำนวน 22 คน @ อาคารปฏิบัติการ S7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

100%x200

24-25 มีนาคม 2108 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "International Telecom Business" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ C5-225 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน