รางวัล


100%x200

Active Citizen : Geek so Good

100%x200

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

100%x200

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ ผิวเกลี้ยง และนางสาวพัชรี แก้ววงดี ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค

100%x200

นางสาวรสริน สุขเกษม ที่ได้รับรางวัล "คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

100%x200

นักศึกษาสาขามัลติมีเดียฯ คว้ารางวัล

100%x200

iSonar รับรางวัล การแข่งขันนวัตกรรม

100%x200

โครงการประกวดผลิตรายการ

100%x200

Open House for Young Talent 2011

100%x200

โครงการ Canon U Challenge Season 3

100%x200

นักศึกษาสำนัก IT คว้ารางวัล AUCC 2015