สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
รายละเอียด

 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
                    1. มีความรู้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ทฤษฎีของซอฟต์แวร์ โครงสร้างของซอฟต์แวร์ วิธีการผลิตซอฟต์แวร์ และการบริหารการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
                    2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว โดยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งมอบได้ตามกรอบเวลาที่คาดการ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
                    3. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน ได้แก่ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)  นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม(Programmer/Developer)  นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)  วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)  นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)  วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)  นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester)  สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)  นักบูรณาการระบบ (System Integrator)  ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)  เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง หรืออาจนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบระบบในระดับสูงขึ้นต่อไป 

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต (หลักสูตร  4  ปี)
                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต
                      2.หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต      
                             2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                9 หน่วยกิต
                             2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
                             2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  6 หน่วยกิต
                      3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
Information
อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2555

Academic


หลักสูตรปริญาตรีหลักสูตรปริญาโทหลักสูตรปริญาเอก